Skip links

Enerji Hukuku

Enerji kavramı hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Enerji, doğası gereği sahip olduğu dinamizmini, hayatın her döneminde geçmişte yenilenemez enerji kaynakları ile başlayıp günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları ile değişim ve gelişimi ile devam ettirmektedir. Enerjiye duyulan ihtiyacın her geçen gün artması doğrultusunda, enerjinin üretimi, dağıtımı, tedariki, depolanması, iletilmesi, nihai tüketiciye ulaştırılması faaliyetlerinin artması da kaçınılmazdır. Faaliyetlerin bu boyutta yoğunlaşması ve toplumsal olarak öneminin artması karşısında, söz konusu faaliyetlerin düzenlenmesi ve kamu yararını gözetecek bir düzenleme sisteminin devlet eli ile kurulması da elzem olmuştur. Bu kapsamda ülkemizde, diğer ülkelerde olduğu gibi, enerjinin tüketicilere rekabet ortamı içerisinde en avantajlı şekilde ulaştırılmasını sağlamak sosyal devlet eli ile gerçekleştirilmesi gereken bir görev sayılmıştır. Bu öneminden kaynaklanarak, hem toplumsal fayda hem de ekonomik değer yönünden ciddi konumu olan enerji her çeşidi ile Kanunlar çerçevesinde idari ve cezai yaptırımlar ile de düzenlenerek korunmaktadır. 

Ülkemizde, enerji piyasaları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından regüle edilen piyasada Petrol Piyasası mevzuatı, LPG Piyasası Mevzuatı, Doğalgaz Piyasası mevzuatı ve Elektrik Piyasası mevzuatı  ile bu alanlar ilgili piyasa paydaşlarının hak ve yükümlülüklerini belirleyen öncelikli mevzuatlardır. Aynı zamanda tehlikeli sınıfta sayılan ürünlerin satışı ile de iştigal edilen bu piyasaların paydaşları, iş güvenliği ve çevresel mevzuat ile de bağlıdır. Bunlara ilave olarak,  işveren olarak İş Hukuku mevzuatı, tüketiciye yönelik sorumlulukları kapsamında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bunun alt mevzuatı ile bir ticaret şirketi olarak Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, ve saymakla bitmeyecek mevzuat ile yakından ilgilidir. 

Bunlarla birlikte enerji hukuku, tüm enerji sektörlerinin özellikle 21. Yüzyılın başlangıcından itibaren temini ve dağıtımı başta olmak üzere tüm alanlarıyla özel sektöre açılması, aynı zamanda sektör oyuncularının düzenleyici kurum tarafından denetlenmeye başlaması ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Bu farklı kimliği ile “enerji hukuku” ve enerji piyasalarında aktif olan şirketlerin ihtiyaçları konularında uzman hukukçu ihtiyacını da artırmıştır. Kendilerine has dinamikleri ile adeta yaşayan bu dört piyasanın, hayatımızın parçası olması ve birbiriyle ilişkisi de dikkate alındığında, sürekli kendini güncelleyen mevzuata ve emsal yargı kararlarına uyum sağlanması için enerji hukuk dalının önemi her geçen daha iyi anlaşılmaktadır. 

Sayın Law & Consulting olarak, enerji alanında iştigal eden yerli ve yabancı Müvekkillerimize, bu alandaki yatırımları ve tüm işlemleri ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti ile beraber karşılaştıkları ihtilafların çözümü noktasında da hizmet sunmaktayız. Bu kapsamda Enerji Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmet başlıklarımız;

 • Petrol, LPG, Doğalgaz ve Elektrik piyasalarında faaliyet gösteren müvekkillerine ihtiyaç duydukları bilgilendirmeler ve önleyici hukuki hizmetlerin sunulması,
 •  Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları, yenilenmeleri, tadilleri ve devirleri; izin başvuruları, izin süreçlerinin yönetimi ve sonuçlandırılması,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi, ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü; savunmaların sunulması ve idari para cezalarının iptaline yönelik dava süreçlerinin takip edilmesi,
 • Piyasa ihaleleri, alım-satım, satış ve bağlantı anlaşmaları, yeniden yapılandırma projeleri; enerji şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, unvan ve nevi değiştirmesi gibi durumların düzenleyici kurumlar ile koordine edilmesi,
 • Enerji piyasalarında ve madencilik alanında faaliyet gösteren şirketlerin taraf olabileceği her türlü dava, uyuşmazlık ve ihtilafın çözüm süreçlerinin piyasa gereklilikleri kapsamında yürütülmesi ve neticelendirilmesi,
 • Akaryakıt istasyonları ile bayilik ilişkisi kurulması, bu minvalde gerekli olan her türlü sözleşmenin hazırlanması ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü,
 • Enerji projeleri finansmanları hususunda hukuki danışmanlık,
 • Joint Operating Agreement (JOA) hazırlanması, müzakere edilmesi ve yürütülmesi,
 • Power Purchase Agreement (PPA) hazırlanması, müzakere edilmesi ve yürütülmesi,
 • Engineering Procurement and Construction (EPC) hazırlanması, müzakere edilmesi ve yürütülmesi,
 • Enerji şirketlerinin birleşme ve satın alması ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması

Son Yayınlarımız